REEGLID

Vahetusteenuse kasutamise reeglid

Leping teenuse TipTop obmen kasutamise kohta

1. Lepingu tingimused ja mõisted.

1.1 TipTop obmen on elektrooniliste valuutade vahetamise teenuse nimi, on kaubamärk.

1.2 Teenus – veebisait, mis pakub Internetis teenuseid elektrooniliste ja fiat-valuutade müügiks ja ostmiseks.

1.3 Kasutaja – iga isik, kes kasutab teenuse "TipTop obmen" teenuseid.

1.4 Makse - elektroonilise ja/või muu valuuta ülekanne maksjalt saajale.

1,5 Kurss - kahe elektroonilise valuuta väärtuste suhe nende vahetamisel.

1.6 Partner – isik, kes meelitab vastavalt teenuse reeglitele TipTop obmen teenusesse uusi kasutajaid.

1.7 Taotlus - Kasutaja poolt Teenuse vahendeid kasutades elektroonilisel kujul edastatud teave, mis näitab tema kavatsust kasutada Teenuse teenuseid Teenuse pakutud ja rakenduse parameetrites märgitud tingimustel.

1.8 Kaardi kontrollimine on kaardi omandiõiguse kontrollimine selle omaniku poolt. Kuuluvuse tõendamise tingimused kehtestab Teenus.

2. Sissejuhatus.

2.1 Käesolev leping (edaspidi Leping) kirjeldab tingimusi, mille alusel Teenuse "TipTop obmen" teenuseid osutatakse. Teenuse "TipTop obmen" teenuste kasutamist alustades nõustub kasutaja, et on tutvunud kõigi Lepingu reeglitega ja nõustub nendega. Lepingu kehtiv versioon asub avalikuks juurdepääsuks TipTop obmen teenuse veebisaidil ja Teenuse administratsioon võib seda ühepoolselt muuta ilma Kasutajat teavitamata.

2.2 Olukordades, kus kasutaja elukohariigi kehtivate õigusaktide või muude lepingute alusel ei saa Kasutaja Teenuse teenuseid kasutada, on nende teenuste kasutamine Kasutaja poolt nende reeglitega keelatud ja tunnistada ebaseaduslikuks.

2.3 Teenus kohustub tagama Kasutajat ja tema toiminguid teenuses käsitleva teabe konfidentsiaalsuse, samuti võib teenus anda kliendi kohta konfidentsiaalset teavet ainult selleks volitatud riigiorganite, ametnike või Maksesüsteemide esindajate nõudmisel, kui selleks on seaduslik alus selleks.

3. Lepingu ese.

3.1 Käesoleva lepingu esemeks on teenuse TipTop obmen teenuste osutamine Kasutajale elektrooniliste ja fiat-valuutade ostmiseks või müügiks ning muude teenusega pakutavate teenustega.

4. Poolte õigused ja kohustused.

4.1 Üldine.

4.1.1 Teenus TipTop obmen ei vastuta teenuse ebaõige toimimise tagajärgede ja kasutaja poolt teenuse kasutamisel tehtud vigade eest.

4.1.2 Olukorras, kus vahetus on lõpule viidud ja taotlusel olevad rahalised vahendid on kliendi poolt määratud rekvisiidile saadetud, ei ole võimalik avaldust tühistada ja raha tagastada.

4.1.3 Teenus ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seadmete kasutajapoolsest töövõimetusest.

4.1.4 Teenus ei vastuta tõlkeviivituste tõttu kliendi rahaliste kahjude eest.

4.1.5 Teenus ei vastuta teenusepakkujate (börsid, finantsasutused, maksesüsteemid) viivituste eest.

4.1.6 Kasutaja kinnitab, et tal on õiguslik alus börsil kasutatud raha käsutamiseks.

4.1.7 Teenus ei vastuta kasutajakontode blokeerimise eest Teenuse andmetele ülekandmisel või Teenusest nende andmetele raha laekumisel.

4.1.8 Vahetusteenus ei hüvita Teenuse rekvisiitidele ülekandmisel vahendustasu maksmiseks kulutatud raha.

4.1.9 Kui Kasutaja on vajutanud nuppu "Loo taotlus", siis nõustub ta kõigi käesoleva lepingu punktidega.

4.1.10 Teenus ei paku tõlgete kohta videoid, ekraanipilte, fotosid ega muud teavet.

4.1.11 Vahetus loetakse lõppenuks pärast raha ülekandmist kasutaja poolt antud andmetele.

4.2 Teenus kohustub:

4.2.1 Pakkuda Kliendile elektroonilisi rahavahetusteenuseid vastavalt käesoleva lepingu reeglitele ja määrustele.

4.2.2 Osutab Kliendile vajalikku tehnilist abi ja nõu.

4.2.3 Säilitada täpset statistikat klientide allahindluste ja suunamistasude kohta.

4.2.4 Võtke kasutusele kõik võimalikud ja kättesaadavad meetmed, et takistada Teenuse teenuseid kasutades ebaseadusliku kaubanduse, finantspettuse ja rahapesu katseid.

4.2.5 Hoida konfidentsiaalsena ja mitte avaldada kolmandatele isikutele börsitehingute teavet, samuti Klientide isikuandmeid.

4.3 Kasutaja kohustub:

4.3.1 Esitage veebisaidil õiged ja usaldusväärsed andmed.

4.3.2 Järgima käesoleva lepingu tingimusi.

4.3.3 Ärge rikkuge kliendi asukohariigi kehtivaid õigusakte, vahetades teenuse TipTop obmen.

4.3.4 Registreerumisel märkige oma õige e-posti aadress.

4.3.5 Juhul, kui rakenduses on andmed valed, pöörduge posti teel teenuse administratsiooni poole, edastades administratsiooni poolt nõutava teabe. Kirjavahetust on vaja pidada taotluses märgitud postist.

4.3.6 Rahaliste vahendite laekumise puudumisel ja/või raha osalise/puuduliku laekumise korral kliendi andmetele, võtke ühendust Teenuse administratsiooniga hiljemalt 30 päeva jooksul alates avalduse loomise kuupäevast. Vastasel juhul raha ei krediteerita.

4.3.7 Ärge kasutage teenust ja selle funktsionaalsust ebaseaduslikel eesmärkidel, et varjata sissetulekuid ja vältida maksustamise ja ebaseadusliku tulu teenimist.

4.3.8 Kasutage oma kontot teenuses üksi, ilma kolmandatele isikutele juurdepääsu oma isiklikule kontole võimaldamata.

4.3.9 Tehke ülekanne teenuse üksikasjadele iseseisvalt, ilma kolmandaid isikuid kaasamata. Sealhulgas on keelatud vahetuste loomine muudel vahetusteenustel, mis näitavad TipTop obmen teenusesse kuuluvaid andmeid.

4.3.10 Kasutaja kohustub tagama, et ta on Teenusega suhtlemise ajal täisealiseks saanud vastavalt kasutaja asukohariigi õigusaktidele.

4.4 Kasutajal on õigus:

4.4.1 Kasutage teenuse teenuseid, kui need ei riku käesoleva lepingu tingimusi.

4.4.2 Saada teenuselt tehnilist ja informatiivset tuge TipTop obmen teenuse toimimisega seotud küsimustes.

4.5 Teenusel on õigus:

4.5.1 Peatage teenus tehniliseks pausiks, teavitades sellest saidil olevaid kasutajaid.

4.5.2 Vahetusjuhiste muutmine/kustutamine/lisamine, iga suuna makseviisi muutmine.

4.5.3 Veebis reguleerige vahetuskurssi veebisaidil igas suunas.

4.5.4 Nõuda dokumendid, mis kinnitavad kliendi õigust omada börsil kasutatud rahakotti.

4.5.5 Piirata kasutaja juurdepääsu teenusele, kui kasutaja rikub ühte või mitut käesoleva lepingu punkti.

4.5.6 Muuda / kustuta / lisa pakutavate teenuste loend.

4.5.7 Keelduda kasutajale teenuse osutamisest koos põhjuste selgitusega.

4.5.8 Nõuda dokumente, mis kinnitavad, et kasutaja tegi ülekande iseseisvalt, ilma kolmandaid isikuid kaasamata.

4.5.9. Teenus saab töödelda rakendust, mille sihtmärgist pole määratud või see on valesti määratud. Sel juhul vastutab sildi puudumise ja selle õigsuse eest klient.

4.5.10. Igal juhul peetakse tagasimakse tegemisel kinni vahendustasu 5%, välja arvatud punktis 6.5.

5. Teabe edastamine:

5.1 Kasutaja kinnitab, et märkis registreerimisel usaldusväärseid andmeid. Nimetatud andmeid kasutatakse kliendi teavitamiseks, samuti suhtlemiseks.

5.2 Vaikimisi saadetakse teated registreerimisel määratud e-posti aadressile.

5.3 Teenusel on õigus teavitada kasutajat olulistest muudatustest Teenuse toimimises omal äranägemisel, saates teatise registreerumisel märgitud e-posti aadressile.

5.4 Kasutaja saab teenusega ööpäevaringselt ühendust võtta vestluse kaudu või kirjutada kirja jaotises Kontaktid toodud meiliaadressile.

6. Isikuandmed.

6.1 Teenusel TipTop obmen on õigus koguda, säilitada ja töödelda isikuandmeid, samuti muid andmeid, mida kasutaja kasutab teenuse osutatavate teenustega suhtlemisel.

6.2 Teenusel on õigus edastada saadud andmeid kolmandatele isikutele käesoleva Lepingu täitmise eesmärgil, samuti juhtudel, kui seda nõuavad kehtivad õigusaktid, pöördudes õiguskaitseorganitesse.

6.3. Teenuses tehingutes osalevate rahakottide veebiaadressid läbivad automaatse AML-i kontrolli. 

6.4. Teenusel on õigus nõuda toimingut Kasutaja isiku tuvastamiseks juhul, kui Kasutaja määratud veebiaadressil võib olla seos järgmiste tingimustega:

  • Ebaseaduslik teenus;
  • segamisteenus;
  • Lunaraha;
  • Pettus;
  • Varastatud mündid.
  • Petturlik vahetus;
  • Darkneti teenus;
  • Darkneti turg.

6.5. Ühenduste loomise hetkel, pärast kasutajapoolse isikliku kontrolli läbimist, tagastatakse raha saatja andmetele (miinus vahendustasu 10%).

7. Vääramatu jõud.

Pooled on vabastatud vastutusest Lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest, kui selle põhjustasid vääramatu jõu asjaolud. Sellisteks asjaoludeks on sõda, loodusõnnetused, tulekahju, võimude otsus, terrorirünnak, rahutused, elektrivõrgu rike, Interneti-juurdepääsu puudumine. Samuti hõlmab vääramatu jõud olukordi, kus taotluse menetlemist ei saa täielikult lõpule viia kolmandate isikute teenuste (PS, pangad, börsid) ebaõige toimimise tõttu.